Saint Agostino from Bulagajo, Perugia (San Agostino dalla parte del Bulagajo, Perugia)

Edward Jakob von Steinle (Austrian, 1810-1886), artist

1829

graphite

Similar Images

Dissimilar Images